Reisvoorwaarden


Deze reis organiseer ik op persoonlijke titel, ik ben geen reisbureau en derhalve niet aangesloten bij de ANVR/SGR. Ik heb bewust gekozen voor deze kleinschalige werkwijze zodat ik je een unieke reis kan aanbieden waarin je kunt kennismaken met het echte en pure Hawaii. Deze reis zul je derhalve niet terugvinden in reisgidsen. Iedere reis wordt volledig door mijzelf georganiseerd en begeleid.

In deze reisvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis.

 • (Reis)organisator/organisatie: Inner Balance / onder naam van A.C.M. (Anja) van Stralen, gevestigd te Santpoort Noord. Kamer van Koophandelnummer: 34345879
 • Reisovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de door de reiziger verstrekte opdracht door Inner Balance wordt ontvangen, waardoor Inner Balance zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van de door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis.
 • Reiziger/deelnemer: de partij met wie Inner Balance een reisovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze reisvoorwaarden.
 • Reserveringsformulier: een door Inner Balance opgesteld formulier waarmee de reiziger het verzoek indient hem de georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Inner Balance geldende reisvoorwaarden.

Reisvoorwaarden

 

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Inner Balance. Degene die de reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming noodzakelijk van de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. 14 weken voor vertrek dienen er voldoende (minimaal 3) deelnemers te zijn.
 3. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met inschrijfformulier en factuur. Binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur dient een aanbetaling van Eur 550,-  te worden voldaan. Mocht de reis, als gevolg van te weinig deelnemers, niet doorgaan dan krijg je de volledige Eur 550,- retour.
 4. Je bent ingeschreven na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en je boeking is pas definitief zodra de aanbetaling van Eur 550,- is bijgeschreven.
 5. Mogelijkheid tot deelname aan deze reis vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier (+ aanbetaling) en zolang er nog beschikbaarheid is voor de reis.
 6. De totale reissom bedraagt Eur 2.555,- per persoon. De totale reissom is inclusief de aanbetaling en alles zoals vermeld op de 'contact & info' pagina. De reissom is exclusief je vliegticket naar Kona (Hawaii), verzekeringen, maaltijden/consumpties buiten de accommodatie en persoonlijke uitgaven.
 7. Betaling restant reissom: Na definitief doorgaan van de reis dient 75% van de totale reissom binnen 7 dagen te zijn voldaan. Het resterende deel (overige 25% van de totale reissom) dient uiterlijk 6 weken voor vertrek bijgeschreven te zijn.
 8. Bij inschrijving ná definitief doorgaan van de reis cq 6 weken voor vertrek dient het bijbehorende deel van de reissom (zoals hierboven vermeld) in één keer bij boeking te worden overgemaakt. 
 9. Je deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie en voorbereiding van deze reis vinden zo zorgvuldig mogelijk plaats. Er kunnen zich altijd onverwachte zaken voordoen. De organisatie zal dan haar uiterste best doen om een passende oplossing te vinden. Echter de organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 10. Het boeken van je vlucht naar Kona (Hawaii) is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Tijdens het vervoer naar Hawaii gelden de vervoersvoorwaarden van de betreffende vervoersmaatschappij.
 11. Annulering van het ticket is in alle gevallen voor rekening van de reiziger.
 12. Je dient in het bezit te zijn van een paspoort dat na vertrek uit Hawaii nog minimaal een half jaar geldig is.
 13. Visum: je bent zelf verantwoordelijk voor een geldige ESTA. Deze dien je uiterlijk 72 uur voor vertrek aan te vragen. Zonder geldige ESTA wordt je geen toegang tot de Verenigde Staten van Amerika (VS) verleend.
 14. Je bent verplicht zelf een reisverzekering af te sluiten incl. aanvullende medische dekking voor de VS.
 15. Je bent zelf geheel verantwoordelijk voor je gezondheid, alsmede voor eventuele gezondheidstesten vooraf, vaccinaties en/of gebruik van medicijnen. Extra kosten/gevolgen die voortvloeien uit ziekte of andere onvoorziene omstandigheden tijdens de reis zijn voor rekening van de deelnemer. De deelnemer verplicht zich tot het hebben c.q. afsluiten van een ziektekostenverzekering/ reisverzekering met een ruime dekking voor dergelijke kosten. Relevante polissen en/of verzekeringspassen (en een complete set kopieën hiervan) dienen mee te worden genomen op reis.
 16. In geval van een acute medische situatie tijdens de reis zal de organisatie vanzelfsprekend haar uiterste best doen om de deelnemer zo spoedig mogelijk te (laten) vervoeren naar medische hulp. Echter de organisatie is op geen enkele manier verantwoordelijk en aansprakelijk in het geval van acute medische situaties tijdens de reis.
 17. Eventueel bekend zijnde ziekten bij de deelnemer mogen geen belemmering zijn voor de gehele groep tijdens de reis.
 18. Indien een deelnemer vroegtijdig de reis moet of wil verlaten dan zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de deelnemer. Er kan in een dergelijke situatie geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de betaalde reissom.
 19. Indien een reiziger zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt dan kan de reiziger door de organisatie van de (verdere) reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortkomende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 20. Wellicht ten overvloede; overmatig alcoholgebruik en/of het bezit/gebruik van (soft)drugs tijdens de reis is verboden. In voorkomend geval zal de deelnemer, voor eigen risico/rekening, direct uit de groep worden verwijderd. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van de betaalde reissom.
 21. Aansprakelijkheid: Inner Balance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies en/of beschadiging van bagage en eigendommen van deelnemers. Noch kan de organisatie verantwoordelijk worden gesteld voor kosten, schade en/of letsel die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van reisgenoten, slechte weersomstandigheden, politieke onrust, natuurrampen en stakingen.
 22. De reisorganisator is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.
 23. Mocht de reisorganisator aansprakelijk gehouden worden voor derving van reisgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom minus de gemaakte kosten.
 24. Op elke overeenkomst tussen de organisatie en de reizigers is het Nederlands recht van toepassing.
 25. En... de organisatie kan veel regelen, maar soms niet alles. Sommige diensten worden uitgevoerd door derden in samenwerking met Inner Balance en ondanks zorgvuldigheid kan er soms iets misgaan. Dit kan zowel afhankelijk zijn van mensen, als van lokale omstandigheden en/of bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Gezien bovenstaande en de aard van de reis is het daarom van belang dat de deelnemer met de juiste verwachtingen en instelling op reis gaat.

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Het kan voorkomen dat de reis geannuleerd moet worden. Het is daarom aan te raden om een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat je bij een geldige reden van annuleren, je annuleringskosten bij de verzekeringsmaatschappij kunt claimen. Gemiddeld kost een annuleringsverzekering 6% van de totale reissom. In veel gevallen is een doorlopende annuleringsverzekering voordeliger.

Annulering door de reiziger:

Indien de reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd: (onderstaande percentages zijn gebaseerd op non-restitutie betalingen die Inner Balance voor reserveringen dient te maken).

 • Bij annulering vóór definitief doorgaan van de reis                                           : de aanbetaling 
 • Bij annulering ná definitief doorgaan tot 6 weken voor de vertrekdag               : 75% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 6 weken tot 2 weken voor de vertrekdag                          : 90% van de reissom
 • Bij annulering vanaf 2 weken voor de vertrekdag t/m vertrekdag of later          : de volle reissom

In-de-plaats-stelling:

Naast het annuleren is het mogelijk iemand anders in je plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet en dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek wordt ingediend. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Annulering door de organisator:

De organisator heeft het recht de reis te annuleren indien:

 • Er minder dan 3 deelnemers zijn. Uiterlijk 14 weken van te voren word je hiervan op de hoogte gesteld.
 • Er sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden en overmacht die onafhankelijk zijn van de wil van de organisator en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden (natuurrampen, politieke conflicten, oorlog e.d.).

In geval van het eerste punt heeft de deelnemer recht op restitutie van het reeds betaalde gedeelte (incl. de volledige aanbetaling) van de reissom. In geval van het tweede punt heeft de deelnemer recht op een gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de reissom (incl. de volledige aanbetalingssom).

Let op: bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op je vliegticket naar Hawaii (zie hiervoor punt 10 en 11).

< ----- Terug naar de contactpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Namaste Webdesign